අයදුම්පත

4

රසායනාගාර කාර්මික

2

වෛද්ය කාර්මික

3

ඖෂධ කර්මාන්තය

1

පාරිසරික කාර්මික